Navigation Menu+

LEGE nr. 32 din 19 mai 1994

LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 (*actualizata 01.07.2017*) privind sponsorizarea

ART. 1

 • Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activitãţi fãrã scop lucrativ desfãşurate de cãtre una dintre pãrţi, denumita beneficiarul sponsorizarii.
 • Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisã, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizarii, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor.
 • Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridicã, numita mecena, transfera, fãrã obligaţie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare cãtre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfãşurarea unor activitãţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentalã şi aplicatã.
 • Actul de mecenat se încheie în forma autenticã în care se vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.
 • În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor realã din momentul predãrii cãtre beneficiar

ART. 2

 Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridicã din România sau din strãinãtate care efectueazã o sponsorizare în condiţiile legii.

ART. 3

(1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activitãţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.

(2) Instituţiile şi autoritãţile publice, societãţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activitãţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care isi desfãşoarã activitatea conform privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, precum şi societãţi comerciale cu capital privat. Legii nr. 300/2004

 

ART. 4

(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

 1. orice persoana juridicã fãrã scop lucrativ, care desfãşoarã în România sau urmeazã sa desfãşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învãţãmânt, ştiinţific – cercetare fundamentalã şi aplicatã, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
 2. instituţiile şi autoritãţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activitãţile prevãzute la lit. a);
 3. de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cãrţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
 4. orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevãzute la lit. a) este recunoscuta de cãtre o persoana juridicã fãrã scop lucrativ sau de cãtre o instituţie publica ce activeazã în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul în România, fãrã obligativitatea de a fi recunoscuta de cãtre o persoana juridicã fãrã scop lucrativ sau de cãtre o instituţie publica, care necesita un sprijin în domeniile prevãzute la art. 1 alin. (3).

ART. 5

(1)Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducã la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducã la cunostinta publicului sponsorizarea într-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publica.

(3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cãrţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

(4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât sa reiasã clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunostinta publicului, în mod gratuit, de cãtre beneficiarul sponsorizarii. În cadrul activitãţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comercialã, anterioarã, concomitenta sau ulterioara în favoarea acestora sau a altor persoane.

 

ART. 6

Facilitãţile prevãzute în prezenta lege nu se acorda în cazul:

 1. a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice;
 2. b) sponsorizarii efectuate de cãtre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
 3. c) sponsorizarii unei persoane juridice fãrã scop lucrativ de cãtre o alta persoana juridicã care conduce sau controleazã direct persoana juridicã sponsorizata.

ART. 7

Prevederile art. 6 se aplica şi persoanelor fizice sau juridice care efectueazã acte de mecenat.

ART. 8

 • Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueazã sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4, beneficiazã de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilã.
 • Persoanele fizice şi juridice romane, care efectueazã acte de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiazã de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilã.
 • Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depãşi 5% din venitul sau din profitul impozabil, dupã caz.
 • Persoanele fizice sau juridice strãine, care datoreazã statului roman, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectueazã sponsorizãri sau acte de mecenat, beneficiazã, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuãrii transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.

ART. 9

(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeaşi prevedere se aplica şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

ART. 10

 • Nu beneficiazã de facilitãţile prevãzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmãreşte sa directioneze activitatea beneficiarului
 • Dispoziţiile alin. (1) nu inlatura dreptul pãrţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacã prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.

ART. 11

Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilitãţilor prevãzute în prezenta lege se soluţioneazã conform prevederilor *) pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor. Legii nr. 105/1997